کافه باز

 

www.coffeebaz.com

مشتریان الیرون، می توانند به طور رایگان از سرویس های تبلیغاتی و معرفی کافه “کافه باز” استفاده کنند.

بسته های تبلیغاتی : 

الف) بسته برنزی:

قیمت بسته: ۳۰ هزار تومان      قیمت برای مشتریان الیرون: رایگان

ب) بسته نقره ای:

قیمت بسته: ۵۰ هزار تومان      قیمت برای مشتریان الیرون: رایگان

ج) بسته طلایی:

قیمت بسته: ۸۰ هزار تومان      قیمت برای مشتریان الیرون: رایگان